null

Referat Uzależnień

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 75 93
e-mail: bemowo.wsz@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Mariusz Szafran
p. 49
tel.: 22 443 75 93, e-mail: mszafran@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Uzależnień, wchodzącego w skład Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. planowanie budżetu dla Referatu, prowadzenie rejestru i dbałość o ciągłość bieżących wydatków budżetowych Referatu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz okresowe uzgadnianie ich z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo;
 2. sporządzanie i uzgadnianie analiz i zbiorczych sprawozdań rzeczowo-finansowych
  z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy z zakresu działania Referatu;
 3. realizacja, koordynacja i sprawdzanie prawidłowości wykonania zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV-AIDS, a także z Programu „Rodzina”, Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
 1. obsługa techniczna, administracyjna oraz wyposażenie i finansowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo,
 2. nadzór i kontrola merytoryczno-finansowa oraz obsługa techniczna, merytoryczna i wyposażenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
 1. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo,
 2. współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
 3. opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień lub rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych,
 4. przyjmowanie ofert na realizację usług w zakresie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych,
 5. przygotowywanie umów na realizację zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz rocznego harmonogramu realizacji zadań lokalnych i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
 6. monitorowanie i ocena realizacji Programów,
 7. sporządzanie protokołów z wizytacji zajęć realizowanych w ramach Programów wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia,
 8. analiza wyników realizacji Programów wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia,
 9. analiza wyników przeprowadzanych badań społecznych,
 10. przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań merytorycznych i rachunków z realizacji umów,
 11. sporządzanie sprawozdań rocznych z realizacji Programów wymienionych we wprowadzeniu do wyliczenia;
 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Dzielnicy, w tym:
 1. wspieranie lub powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze Dzielnicowym,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszenia lub unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 4. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 5. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
 6. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 7. przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 9. informowanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także o każdej zmianie wysokości tych środków i zmianie zadań, których te środki dotyczą,
 10. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 11. dokonywanie oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 12. przygotowywanie dokumentu dotyczącego powołania Zespołu do spraw oceny realizacji zadania publicznego w trybie małych dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 13. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w trybie małych dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
 14. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji w trybie małych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.