null

Referat Urbanistyki

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 50/ 22 443 77 61
e-mail: bemowo.wab@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik Michał Czerwiński
p. 346
tel.: 22 443 77 51, e-mail: mczerwinski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Urbanistyki, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
 1. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 2. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot;
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 1. prowadzenie postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. przygotowywanie opinii, zaświadczeń, uzgodnień i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa;
 4. współdziałanie z biurem właściwym do spraw architektury i planowania przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie, w tym:
 1. przekazywanie materiałów potrzebnych do ustalenia projektowanych linii rozgraniczających,
 2. współpraca w zakresie możliwości lokalizowania na terenach przestrzeni publicznych reklam oraz w zakresie ich formy i kolorystyki,
 3. współpraca z ww. biurem w zakresie prowadzonych postępowań,
 4. współpraca w zakresie interpretacji zapisów w obowiązujących planach, a także zgłaszanie stanowisk dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.