null

Referat Świadczeń Wychowawczych i Dodatków Społecznych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 81, 22 443 76 84
e-mail: bemowo.wra@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Katarzyna Łuczak
p. 135
tel.: 22 443 76 85, e-mail: katarzyna.luczak@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Wychowawczych, wchodzącego w skład Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 2. realizacja zadań wynikających  z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start";
 3. realizacja innych zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start” w zakresie udzielonych upoważnień;
 4. realizowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, obejmuje w szczególności:
 1. przyjmowanie wniosków o świadczenia wychowawcze oraz „Dobry Start” i kompletowanie dokumentacji w wersji papierowej lub elektronicznej,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych i „Dobry Start”  oraz wydawanie decyzji w tych sprawach,
 3. obsługa komputerowej bazy danych świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start”,
 4. weryfikowanie lub pozyskiwanie niektórych informacji od organów podatkowych, emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych drogą elektroniczną lub pisemną,
 5. wymiana informacji dotyczących świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start”, wydawanie zaświadczeń będących w zakresie działania Referatu,
 6. odpowiadanie na wnioski innych instytucji i organów o udostępnienie danych osobowych,
 7. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń wychowawczych, w tym świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start” przyznanych decyzją Wojewody (wersje elektroniczne i papierowe), przygotowywanie list wypłat,
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start”  i wydawanie w tych sprawach decyzji;
 9. wydawanie upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start”,
 10. wystawianie tytułów wykonawczych z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start”,
 11. przekazywanie osobom uprawnionym należnych świadczeń wychowawczych w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 1. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 3. udzielanie pomocy i informacji interesantom;
 4. planowanie budżetu dla Referatu, prowadzenie rejestru i dbałość o całość bieżących wydatków budżetowych według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz okresowe (kwartalne) uzgadnianie ich z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo;
 5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy z zakresu działania Referatu;
 6. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń realizowanych przez Referat w tym świadczeń przyznanych decyzją Wojewody, przygotowywanie list wypłat;
 7. współpraca z bankiem w zakresie obsługi kart przedpłaconych, aktualizacja i  zasilanie kart przedpłaconych;
 8. wydawanie upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Referat;
 9. wystawianie tytułów wykonawczych z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Referat;
 10. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 11. sporządzanie okresowych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu świadczeń realizowanych przez Referat;
 12. sporządzenie analiz, opracowań i sprawozdań z zakresu właściwości Referatu;
 13. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie świadczeń  realizowanych przez Referat;
 14. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń realizowanych przez Referat oraz wydawanie w tych sprawach decyzji.