null

Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 75 92
e-mail: bemowo.wra@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik Ewa Sikora
p. 135
tel.: 22 443 75 92, e-mail: esikora@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, wchodzącego w skład Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 6. realizacja innych zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz zasiłków dla opiekunów w zakresie udzielonych upoważnień;
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w związku z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 8. współpraca z właściwymi instytucjami oraz innymi organami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 9. prowadzenie rejestru korespondencji, rozdział i archiwizacja korespondencji, rejestrowanie pism zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej (jednolitego rzeczowego wykazu akt) w zakresie wykonywanych obowiązków;
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 12. udzielanie pomocy i informacji interesantom;
 13. planowanie budżetu dla Referatu, prowadzenie rejestru i dbałość o całość bieżących wydatków budżetowych według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz okresowe (kwartalne) uzgadnianie ich z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo;
 14. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy z zakresu działania Referatu;
 15. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń realizowanych przez Referat w tym świadczeń przyznanych decyzją Wojewody, przygotowywanie list wypłat;
 16. współpraca z bankiem w zakresie obsługi kart przedpłaconych, aktualizacja i  zasilanie kart przedpłaconych;
 17. sporządzanie dokumentacji dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego,
   specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów;
 18. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji do ubezpieczenia społecznego – emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów;
 19. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
 20. wydawanie upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Referat;
 21. wystawianie tytułów wykonawczych z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Referat;
 22. przekazywanie danych do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 23. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 24. wytaczanie, za pośrednictwem Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo, powództw o roszczenie alimentacyjne;
 25. sporządzanie okresowych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu świadczeń realizowanych przez Referat;
 26. sporządzenie analiz, opracowań i sprawozdań z zakresu właściwości Referatu;
 27. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń realizowanych przez Referat oraz wydawanie w tych sprawach decyzji;
 28. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.