null

Referat Sieci i Eksploatacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 79
e-mail: bemowo.wif@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Krzysztof Świerczyński
p. 430
tel.: 22 443 76 68, e-mail: kswierczynski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Sieci i Eksploatacji, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy realizacja zadań w zakresie infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej, wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych oraz zarządcy dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym jednostkom, a także zadań w zakresie iluminacji obiektów, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: elektroenergetycznego, gazowego, wodociągowo-kanalizacyjnego i ciepłowniczego;
 2. monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;
 3. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z biurem właściwym do spraw infrastruktury w tym zakresie;
 4. prowadzenie bieżących uzgodnień z biurem właściwym do spraw infrastruktury w zakresie koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy, w tym uzyskiwanie opinii w przedmiocie wniosków o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i współpracowanie w ramach serwisu eInwestycje oraz przedkładanie informacji, dokumentów i innych danych niezbędnych dla procesu koordynacji działań inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy;
 5. ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w pkt 1, oraz współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy;
 1. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
 2. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 1. podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;
 2. badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej, w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego, z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne;
 3. zgłaszanie do planów i budżetu m.st. Warszawy rocznych potrzeb rozbudowy, remontów i modernizacji urządzeń i sieci, wchodzących w skład nadzorowanych systemów infrastruktury;
 4. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, w tym:
 1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się na obszarze Dzielnicy,
 2. utrzymanie nawierzchni dróg: jezdni, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami, w tym: wyłanianie w procedurze przetargowej wykonawcy na utrzymanie, konserwację oraz oczyszczanie letnie i zimowe dróg będących w zarządzie Dzielnicy, nadzór nad realizacją zawartych w tym zakresie umów, odbiór robót i rozliczanie odebranych robót,
 3. realizacja zadań technicznych w zakresie inżynierii ruchu na drogach gminnych znajdujących się na obszarze Dzielnicy oraz współpraca w tym zakresie z biurem właściwym do spraw polityki mobilności i transportu,
 4. opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu (czasowej i stałej),
 5. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 6. rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego, lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, lokalizacji zjazdów lub ich przebudowy, oraz projektów decyzji wymierzających kary pieniężne w tych sprawach,
 7. przygotowywanie projektów zgód i decyzji administracyjnych oraz uzgadnianie projektów budowlanych w przypadkach określonych w art. 38 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu, na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 8. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w warunkach określonych w art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 9. kontrolowanie prawidłowości zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, w tym zgodności jego zajęcia z wydanymi decyzjami lub zawartymi umowami oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 10. prowadzenie windykacji należności publicznoprawnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, poprzez wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie go do właściwego organu egzekucyjnego,
 11. wykonywanie czynności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych, dotyczących obowiązków o charakterze niepieniężnym, w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg gminnych bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu lub bez zawarcia odpłatnej umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a i 2c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, lub niezgodnie z warunkami tej umowy,
 12. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach udzielania ulg w spłacie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 13. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz wykonywanie czynności w zakresie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym udostępnianie danych w tym zakresie uprawnionym organom,
 14. sporządzanie informacji o drogach gminnych oraz przekazywanie ich do biura właściwego do spraw polityki mobilności i transportu, w celu przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 15. podejmowanie wszelkich działań, w tym robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, mających na celu usunięcie awarii i zagrożeń w pasie drogowym oraz minimalizację ich negatywnych skutków dla użytkowników dróg, w tym stałe monitorowanie pasa drogowego i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich pod kątem koniecznych napraw i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 16. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 17. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 18. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 19. wnioskowanie do biura właściwego do spraw polityki mobilności i transportu w sprawie nadawania drogom na terenie Dzielnicy kategorii gminnej,
 20. przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 21. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 22. sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg gminnych położonych na obszarze Dzielnicy, w tym przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oddających te grunty w najem, dzierżawę albo użyczenie na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu,
 23. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi gminnej, położonej na obszarze Dzielnicy,
 24. przedkładanie do biura właściwego do spraw polityki mobilności i transportu planów stref płatnego parkowania na obszarze Dzielnicy, celem wystąpienia przez Prezydenta z wnioskiem w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, dotyczącym m.st. Warszawy,
 25. uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi gminnej, polegającej w szczególności na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego, spowodowanego tą zmianą,
 26. uzgadnianie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na podstawie art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

za) przygotowywanie opinii i uzgodnień dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i komórek organizacyjnych Urzędu wynikających z zakresu kompetencji posiadanych do zarządzania drogami gminnymi,

zb) rozpatrywanie wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń użytkowników dróg gminnych,

zc) współpraca z Zarządem Dróg Miejskich przy wdrażaniu na terenie Dzielnicy przyjętego w m.st. Warszawa Miejskiego Systemu Informacji (MSI),

zd) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

 1. wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych położonych na obszarze Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy a nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, oraz zarządzanie tymi drogami, w tym zawieranie umów: najmu, dzierżawy i użyczenia, dotyczących gruntu w pasie drogowym tych dróg;
 2. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów położonych na obszarze Dzielnicy;
 3. współpraca w Wydziałem Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bemowo w zakresie służącym wyłonieniu wykonawców zadań bieżących i udział w komisjach przetargowych, w tym:
 1. przygotowanie warunków udziału w postępowaniach przetargowych,
 2. przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia,
 3. przygotowanie i uzyskanie wstępnej kontrasygnaty,
 4. opracowywanie wzorów umów;
 1. przeprowadzanie zamówień wyłączonych ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie zadań bieżących Referatu;
 2. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 3. uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.