null

Referat Realizacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 72
e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Ryszard Wiśniewski
p. 307
tel.: 22 443 76 74, e-mail: rwisniewski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Realizacji, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z realizacją robót budowlanych na podstawie wcześniej opracowanych projektów albo zadań objętych programem funkcjonalno-użytkowym, określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, a w szczególności:

    1. współpraca przy planowaniu zadań inwestycyjnych;
    2. udział w komisjach przetargowych na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
    3. realizacja zadań inwestycyjnych, w tym:

a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dokonywanie rozliczenia częściowego umów na roboty budowlane, udział w komisjach odbiorowych robót oraz dokonywanie ich rozliczenia, wykonywanie czynności związanych z końcowym rozliczeniem zadania i przekazaniem wytworzonego majątku przyszłemu użytkownikowi po zakończeniu procesu inwestycyjnego,

b)   monitorowanie procesu inwestycyjnego i wyprzedzające informowanie o ewentualnych zagrożeniach odnośnie terminów, harmonogramów lub jakości robót i ich przyczynach,

c)   prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami umowy, w tym kontrola stanu technicznego wykonanych obiektów w okresie gwarancji, terminowe organizowanie przeglądów gwarancyjnych, nadzór nad prawidłowym i terminowym usuwaniem usterek lub zapewnienie udziału w przeglądach osób o odpowiednich kwalifikacjach w przypadku, gdy warunki gwarancyjne będzie sprawował zarządca obiektu;

    1. wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym prace budowlane.