null

Referat Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 788
e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Łukasz Rykaczewski
p. 337
tel.: 22 443 77 88, e-mail: lrykaczewski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Przekształceń Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy, w trybie ustawy z dnia 29 lipca
  2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), na podstawie wniosków osób fizycznych, osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych;
 2. przygotowywanie w toku postępowania projektów dokumentów, a w szczególności postanowień o zawieszeniu i podjęciu postępowania, postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, postanowień o odmowie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie, postanowień o kosztach postępowania, które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie, wezwań do uzupełnienia dokumentów w sprawie, zawiadomień i innych pism w zakresie spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 3. przygotowywanie wystąpień do stron, innych organów oraz komórek organizacyjnych Urzędu o przekazywanie lub uzupełnienie niezbędnych dokumentów i opinii, w tym opinii prawnych;
 4. badanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli lub ich następców prawnych do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy oraz badanie czy nie toczą się postępowania dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 5. badanie czy wobec nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy nie jest prowadzone postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego oraz czy z uwagi na ww. inwestycje istnieją okoliczności wyłączające możliwość ustanowienia prawa własności do gruntu na rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 6. badanie dokumentów i dowodów celem sprawdzenia spełnienia przesłanek do udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie:
 1. gromadzenie i badanie dokumentów z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej w celu udzielenia bonifikaty bądź rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 2. przygotowywanie projektów zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej
  i sprawozdań w tym zakresie;
 1. prowadzenie rejestru spraw o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 2. składanie wniosków do sądu o wpisanie w księgach wieczystych hipoteki przymusowej, zabezpieczającej wierzytelność m.st. Warszawy z tytułu opłaty za przekształcenie;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dla właścicieli nieruchomości zgód na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelność m.st. Warszawy, w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności z tytułu opłaty za przekształcenie, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 4. kontrola sprzedaży i sposobu wykorzystywania nieruchomości, dla których były wydane decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z bonifikatą od opłaty, pod kątem żądania jej zwrotu;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 6. prowadzenie spraw w zakresie wystawiania tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ich przekazywanie właściwemu biuru, po otrzymaniu upomnienia wysłanego do dłużnika wraz z dowodem doręczenia upomnienia oraz uprzednim sprawdzeniu czy zaległość wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu;
 7. dokonywanie przypisów na kontach wymiarowych użytkowników wieczystych związanych z opłatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpisów w celu rozliczenia bieżącego roku z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu;
 8. sporządzanie analiz i zestawień w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 9. przygotowywanie projektów: decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, wezwań i zawiadomień w postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy w sprawach:
 1. ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy - dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy.