null

Referat Prozdrowotny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 10
e-mail: bemowo.wsz@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Dominik Wojtak
p. 49
tel.: 22 443 76 10, e-mail: dwojtak@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Prozdrowotnego, wchodzącego w skład Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, działającymi na terenie Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze Dzielnicowym, w tym:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszenia lub unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej upowszechniania kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 4. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i przedkładanie ich do akceptacji,
 5. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych
  w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych w Dzielnicy,
 6. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 7. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 8. informowanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a także o każdej zmianie wysokości tych środków i zmianie zadań, których te środki dotyczą,
 9. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji, w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 10. dokonywanie oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 11. przygotowywanie dokumentu dotyczącego powołania Zespołu do spraw oceny realizacji zadania publicznego w trybie małych dotacji w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
 12. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w trybie małych dotacji w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
 13. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji w trybie małych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych w Dzielnicy;
 1. planowanie budżetu dla Referatu, prowadzenie rejestru i dbałość o ciągłość bieżących wydatków budżetowych według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz okresowe uzgadnianie ich z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo;
 2. sporządzanie i uzgadnianie analiz i zbiorczych sprawozdań rzeczowo-finansowych
  z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy z zakresu działania Referatu i całego Wydziału;
 3. realizacja, koordynacja oraz sprawdzanie prawidłowości wykonania Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Programu Warszawa Przyjazna Seniorom w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 4. dokonywanie analiz i prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej spraw społecznych i zdrowotnych na terenie Dzielnicy;
 5. propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja zdrowotna, promowanie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców przy udziale kampanii medialnych i społecznych, imprez plenerowych, kampanii informacyjnych;
 6. tworzenie, realizacja, koordynacja programów promujących zdrowy i aktywny styl życia wśród mieszkańców Dzielnicy, w tym:
 1. tworzenie harmonogramu zajęć prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy,
 2. prowadzenie zapisów na zajęcia prozdrowotne: gimnastykę, tańce, pływanie i innych promujących zdrowy i aktywny styl życia,
 3. monitorowanie realizacji umów zawartych na prowadzenie zajęć prozdrowotnych oraz ich rozliczanie, a także sporządzanie protokołów z wizytacji zajęć,
 4. wyłanianie liderów i poszukiwanie sojuszników działań na rzecz promocji zdrowia i prewencji chorobowych;
 1. współpraca z: właściwą w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału Komisją Rady Dzielnicy, biurem właściwym do spraw polityki zdrowotnej oraz biurem właściwym do spraw pomocy i projektów społecznych;
 2. realizacja zadania Wspieranie Inicjatyw Społecznych na Rzecz Zaspokajania Potrzeb Życiowych Osób i Rodzin, działania zmierzające w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także innych działań, mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej, w tym:
  1. organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej,
  2. koordynacja i kontrola merytoryczno-finansowa Klubu Bemowskiego Seniora,
  3. tworzenie harmonogramu kursów i wykładów dla bemowskich seniorów,
  4. prowadzenie zapisów na kursy i wykłady dla bemowskich seniorów,
  5. monitorowanie realizacji umów zawartych na prowadzenie kursów i wykładów dla bemowskich seniorów;
 3. przygotowywanie odpowiedzi na zapytania mieszkańców i interpelacje radnych;
 4. współpraca z właściwymi instytucjami statutowo realizującymi zadania z zakresu spraw społecznych i zdrowia;
 5. współpraca i wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad realizacją zadań jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 6. prowadzenie rejestru umów i faktur;
 7. obsługa kancelaryjna oraz prowadzenie terminarza pracy Naczelnika Wydziału;
 8. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym:
  1. prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz przestrzeganie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów w wydziale,
  2. przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją z wykorzystaniem funkcjonującego w Urzędzie programu informatycznego,
  3. zaopatrywanie pracowników Wydziału w materiały i wyposażenie biurowe,
  4. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników Wydziału;
 9. obsługa interesantów i udzielanie informacji;
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 11. monitorowanie rozliczania, realizowanych przez Wydział zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych.