null

Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 34
e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Małgorzata Matejka
p. 434
tel.: 22 443 77 34, e-mail: m.matejka@um.warszawa.pl
 

Do zakresu działania Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w układzie klasycznym i zadaniowym wraz z informacją opisową, Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć w części dotyczącej Dzielnicy, w tym:
   1. przekazanie do wydziałów dla Dzielnicy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica otrzymanych od Prezydenta i Skarbnika wytycznych do budżetu i innych materiałów w celu sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy,
  1. współpraca z biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica oraz wydziałami dla Dzielnicy w zakresie opracowania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy,
  2. zbieranie, weryfikacja, uzgadnianie i kompletowanie projektów planów finansowych:
 • jednostek budżetowych,
 • zakładów budżetowych,
 • dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Urząd Dzielnicy i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica,
  1. opracowanie projektów zbiorczych planów finansowych:
 • dochodów i wydatków Dzielnicy,
 • zakładów budżetowych,
 • dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
  1. przekazywanie wydziałom dla Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica informacji otrzymanej od Prezydenta i Skarbnika o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania projektów planów oraz planów odpowiednio do projektu uchwały budżetowej oraz uchwały budżetowej,
  2. weryfikacja otrzymanych od jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica oraz wydziałów dla Dzielnicy projektów planów finansowych i planów finansowych pod względem ich zgodności odpowiednio z projektem uchwały budżetowej oraz wykazem wieloletnich przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i uchwałą budżetową oraz wykazem wieloletnich przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy,
  3. opracowanie projektu planu finansowego załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 1. realizacja załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy, w tym:
   1. współpraca z biurami, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica oraz wydziałami dla Dzielnicy w zakresie zmian załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy,
   2. weryfikacja, pod względem zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
    o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
    z późn. zm.) klasyfikacją budżetową, zadaniami przewidzianymi do realizacji w budżecie m.st. Warszawy, Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy i wieloletnimi przedsięwzięciami zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym, dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu, wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wniosków w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy otrzymanych od jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica i wydziałów dla Dzielnicy,
   3. sporządzanie projektów uchwał Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy dotyczących zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w tym w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym, dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie i zmian w planie wydatków Urzędu wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,
   4. sporządzanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy nie skutkujących zmianami budżetu w układzie klasycznym i zadaniowym, dotyczących zmiany objaśnień (kalkulacji) i dysponentów będących wydziałami dla Dzielnicy,
   5. przekazywanie wydziałom dla Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania planów finansowych do zmian ujętych w zarządzeniach Prezydenta oraz uchwałach Rady m.st. Warszawy,
   6. przekazywanie wydziałom dla Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica informacji o wysokości limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia dotyczące Dzielnicy ujęte w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy,
   7. aktualizacja planu finansowego załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na podstawie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady m.st. Warszawy,
   8. nadzór nad przedkładanymi przez kierowników jednostek budżetowych zmianami w planie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych oraz postępowanie zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach oraz z planem zatwierdzonym przez Radę m.st. Warszawy,
   9. nadzór i kontrola nad realizacją załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy (w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych),
   10. wnioskowanie w zakresie swoich kompetencji, zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, opracowanie projektów uchwał: Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy w sprawie wniosków o zmianę załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy;
  1. sprawozdawczość okresowa, w tym:
   1. weryfikacja sprawozdań opisowych jednostek budżetowych, z realizacji przedsięwzięć, rachunków dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych tych jednostek oraz samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy nadzorowanych przez Dzielnicę,
   2. weryfikacja sprawozdań opisowych dzielnicowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę,
   3. sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania zadań finansowanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w terminach określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
   4. sporządzanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
   5. kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział,
   6. bieżąca analiza sprawozdań jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica i wydziałów dla Dzielnicy,
   7. przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych dla Skarbnika, Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy,
   8. okresowe sporządzanie informacji o stopniu realizacji załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 1. opracowywanie analiz historycznych i bieżących w zakresie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 2. przygotowywanie prognoz finansowych w perspektywie średnio- i długookresowej;
 3. bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych;
 4. przeprowadzanie kontroli formalnej dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty Głównemu Księgowemu Dzielnicy oraz zabezpieczanie środków w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 5. sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (RB-27S) i z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (RB-28S) w układzie zadaniowym.