null

Referat Planowania i Projektowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 62
e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Renata Witczak
p. 308
tel.: 22 443 76 63, e-mail: rwitczak@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Planowania i Projektowania, wchodzącego w skład Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy realizacja zadań w zakresie opracowania i rozliczania planów inwestycyjnych Wydziału, przygotowania zadań inwestycyjnych w zakresie projektowania i realizacji oraz nadzór nad pracami projektowymi określonymi w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, a w szczególności:

 1. przygotowywanie propozycji Wieloletnich Prognoz Finansowych m.st. Warszawy i rocznych planów inwestycyjnych, dotyczących Dzielnicy i przekazywanie ich do biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 2. opracowywanie i okresowe weryfikowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej dróg gminnych oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości pod pas drogowy przeznaczony pod budowę drogi gminnej, położonej na obszarze Dzielnicy;
 4. współpraca z Wydziałem Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo przy przygotowywaniu i weryfikacji projektów umów określających szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, spowodowanej inwestycją niedrogową;
 5. sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych, w tym budowy i przebudowy dróg gminnych i dróg wewnętrznych (położonych na obszarze Dzielnicy, a stanowiących własność m.st. Warszawy lub we władaniu m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom), do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 6. sporządzanie propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
 7. udział w pracach służących wyłonieniu wykonawców zadań inwestycyjnych, w tym współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bemowo i udział w komisjach przetargowych, w tym:
   1. przygotowanie warunków udziału w postępowaniach przetargowych,
   2. przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia,
   3. przygotowanie i uzyskanie wstępnej kontrasygnaty,
   4. opracowywanie wzorów umów oraz podpisywanie umów po wyborze wykonawcy;
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących projektowania określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 9. zapewnianie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
 10. uzyskanie decyzji administracyjnych i opinii niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 11. sporządzanie przedmiarów robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane, sanitarne, inżynieryjne i elektryczne oraz innych wycen, stanowiących materiały do przetargów;
 12. współpraca z właściwymi biurami w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie stosownych opinii;
 13. współpraca z biurem właściwym do spraw polityki mobilności i transportu oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego;
 14. sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych Wydziału ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 15. sporządzanie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz budowy dróg powiatowych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 16. sporządzanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych Wydziału i Dzielnicy ujętych w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji tych zadań;
 17. sporządzanie jednolitych planów finansowych załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy;
 18. prowadzenie obsługi finansowej, w tym bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych;
 19. we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy, końcowe rozliczanie inwestycji i formalne przekazywanie mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji przyszłemu użytkownikowi, a w tym rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji;
 20. przygotowywanie planów, raportów i analiz cząstkowych z realizacji zadań i wykorzystanych środków budżetowych przez Wydział;
 21. przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji dzielnicowych do biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 22. prowadzenie wewnętrznych rejestrów dotyczących postępowania o zamówienie publiczne;
 23. prowadzenie wewnętrznych rejestrów dokumentów OT i PT wystawionych przez Wydział;
 24. przeprowadzanie zamówień, do których  nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) - na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy;
 25. przygotowywanie i aktualizacja planów zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału;
 26. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 27. zwalnianie zabezpieczeń należytego wykonania umów;
 28. prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej Wydziału;
 29. wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym:
 1. tworzenie koncepcji architektonicznej,
 2. przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji.