null

Referat Organizacyjny i Koordynacji Funduszy Europejskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 563
e-mail: bemowo.wou@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Piotr Żółtowski
p. 246
tel.: 22 44 37 569, e-mail: pzoltowski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego i Koordynacji Funduszy Europejskich, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. koordynowanie zadań w zakresie opracowywania sprawozdań składanych do Urzędu Statystycznego;
 2. wprowadzanie oraz zatwierdzanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w części dotyczącej Urzędu Dzielnicy;
 3. koordynowanie spraw udzielania odpowiedzi z zakresu informacji publicznej, w tym prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 4. koordynowanie spraw udzielania odpowiedzi na interpelacje;
 5. realizowanie zadań dotyczących rejestru kontroli zewnętrznych w zakresie uprawnień nadanych przez biuro właściwe do spraw kontroli;
 6. planowanie i realizowanie budżetu co do wydatków związanych z realizacją zadań Wydziału;
 7. rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału;
 8. inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy;
 9. udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy;
 10. koordynowanie projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów;
 11. udzielanie pomocy Wydziałom dla Dzielnicy i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica, w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych - pod nadzorem biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju, biura właściwego do spraw pomocy i projektów społecznych (w zakresie projektów nie inwestycyjnych) oraz biura właściwego do spraw edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych);
 12. składanie pod nadzorem biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju, biura właściwego do spraw pomocy i projektów społecznych (w zakresie projektów nieinwestycyjnych) oraz w konsultacji z biurem właściwym do spraw edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych), wniosków do instytucji wdrażających/pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę;
 13. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących tych projektów do biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 14. organizowanie spotkań informacyjnych z zakresu funduszy europejskich przy współpracy biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 15. prowadzenie serwisu informacyjnego na temat realizowanych projektów, które korzystają z funduszy europejskich we współpracy z biurem właściwym do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 16. utrzymywanie kontaktów z urzędami administracji rządowej, w tym z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, wojewodą mazowieckim oraz organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 17. inicjowanie, prowadzenie, organizowanie i współorganizowanie oraz uczestniczenie w działaniach dotyczących wsparcia rozwoju innowacyjności oraz przedsiębiorczości;
 18. nadzór nad realizacją ekspertyz, analiz i opinii zlecanych na potrzeby utrzymania dialogu społecznego;
 19. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i projektów innych dokumentów w zakresie działania Wydziału;
 20. przygotowywanie w zakresie działania Referatu projektów uchwał Zarządu Dzielnicy, a także projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta, Zarząd Dzielnicy i Burmistrza;
 21. obsługa organizacyjna i techniczna posiedzeń Zarządu Dzielnicy;
 22. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica, uchwał i ustaleń Zarządu Dzielnicy;
 23. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica informacji o podjętych aktach prawnych organów m.st. Warszawy dotyczących Dzielnicy;
 24. obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń i narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
 25. koordynowanie przestrzegania zasad w Urzędzie Dzielnicy: ochrony zbiorów danych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa obiegu informacji i dokumentacji;
 26. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa.