null

Referat Organizacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 563
e-mail: bemowo.wou@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Piotr Żółtowski
p. 246
tel.: 22 44 37 594, e-mail: pzoltowski@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 

 1. przygotowywanie w zakresie działania Referatu projektów uchwał Zarządu Dzielnicy, a także projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta, Zarząd Dzielnicy i Burmistrza;
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjną i techniczną posiedzeń Zarządu Dzielnicy, w tym:
  1. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Dzielnicy,
  2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Dzielnicy;
 3. prowadzenie rejestru i upowszechnianie uchwał Zarządu Dzielnicy oraz upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza oraz Zarząd Dzielnicy;
 4. prowadzenie wykazu i upowszechnianie upoważnień, pełnomocnictw Prezydenta;
 5. prowadzenie rejestru i upowszechnianie poleceń Burmistrza;
 6. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu, Urzędu Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica uchwał i ustaleń Zarządu Dzielnicy oraz koordynacja ich realizacji;
 7. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica informacji o podjętych aktach prawnych organów m.st. Warszawy dotyczących Dzielnicy;
 8. przekazywanie w formie elektronicznej wykazu uchwał Zarządu Dzielnicy do właściwego biura;
 9. przygotowywanie informacji i sprawozdań dotyczących pracy Zarządu Dzielnicy zgodnie z potrzebą;
 10. prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną spotkań i narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy;
 11. gromadzenie danych statystycznych z komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom;
 12. prowadzenie wykazu uchwał kierowanych do Zarządu Dzielnicy przez  Komisje Rady Dzielnicy oraz monitorowanie ich realizacji;
 13. wprowadzanie oraz zatwierdzanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w części dotyczącej Urzędu Dzielnicy;
 14. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi z zakresu informacji publicznej, w tym prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 15. realizacja zadań związanych z rejestrem kontroli zewnętrznych, z wyjątkiem placówek oświatowych;
 16. planowanie i realizacja budżetu Referatu pod kątem wydatków związanych z zadaniami Referatu;
 17. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem ewidencji czasu pracy pracowników Referatu;
 18. inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy;
 19. udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica oraz zainteresowanym podmiotom z terenu Dzielnicy;
 20. koordynacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów;
 21. udzielanie pomocy wydziałom dla Dzielnicy i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica, w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych - pod nadzorem biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju, biura właściwego do spraw pomocy i projektów społecznych (w zakresie projektów nie inwestycyjnych) oraz biura właściwego do spraw edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych);
 22. składanie - pod nadzorem biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju, biura właściwego do spraw pomocy i projektów społecznych (w zakresie projektów nie inwestycyjnych) oraz w konsultacji z biurem właściwym do spraw edukacji (w zakresie projektów edukacyjnych) - wniosków do instytucji wdrażających/pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę;
 23. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich oraz przekazywanie bieżących informacji dotyczących tych projektów do biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 24. organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich przy współpracy biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 25. prowadzenie serwisu informacyjnego na temat realizowanych projektów, które korzystają z funduszy europejskich we współpracy z biurem właściwym do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
 26. utrzymywanie kontaktów z urzędami administracji rządowej, w szczególności z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, wojewodą mazowieckim oraz organami samorządowymi zaangażowanymi w proces wdrażania funduszy europejskich;
 27. udzielanie informacji o działaniach Urzędu w zakresie wspierania przedsiębiorczości;
 28. udzielanie informacji o ofercie Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa oraz wskazywanie urzędów i instytucji zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości;
 29. prowadzenie nadzoru nad realizacją ekspertyz, analiz i opinii zlecanych na potrzeby utrzymania dialogu społecznego.