null

Referat Mienia Miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 86
e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Radosław Serafin
p. 332
tel.: 22 443 77 86, e-mail:
rserafin@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Mienia Miasta wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji
  i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy;
 2. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania z tytułu ograniczenia praw do nieruchomości w trybie art. 124, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 3. obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez Dzielnicę, z zastrzeżeniem § 17b ust. 1 pkt 9 załącznika do regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 4. prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu nieruchomościami należącymi do zasobu m.st. Warszawy lub przeznaczonymi na realizację celów statutowych Dzielnicy oraz nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy, w tym podlegającymi komunalizacji, nie przekazanymi jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 5. naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów dzierżawy, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem nieruchomości:
 1. służących realizacji zadań ogólnomiejskich,
 2. położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,
 3. pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne m.st. Warszawy przekazane do kompetencji Dzielnicy;
 1. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem umów dzierżaw nieruchomości zabudowanych garażami na okres dłuższy niż trzy lata oraz naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z tych nieruchomości;
 2. waloryzacja opłat, naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania, egzekwowanie zaległych należności wynikających z umów dzierżawy i najmu  nieruchomości gruntowych zawartych na okres powyżej trzech lat, z wyłączeniem spraw powierzonych do realizacji jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 3. zawieranie umów z deweloperami na wybudowanie dróg, w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych;
 4. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości m.st. Warszawy oraz nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających w posiadaniu lub władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych na realizację celów statutowych dzielnicy, jak również opracowywanie planów wykorzystania zasobu, w tym wprowadzanie na stan inwentarzowy i księgowy nieruchomości;
 5. zajmowanie stanowiska oraz prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych w sprawach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie nieruchomości, o których mowa w pkt 9 oraz nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, jak również w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 6. prowadzenie postępowań w trybie przepisów regulujących działanie rodzinnych ogrodów działkowych;
 7. prowadzenie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 poz. 191, z późn. zm.) oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817, z późn. zm.);
 8. prowadzenie postępowań dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających we władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych na realizację celów statutowych Dzielnicy;
 9. prowadzenie spraw w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. poz. 872, z późn.zm.) w zakresie dróg gminnych;
 10. prowadzenie spraw przed sądem wieczystoksięgowym w zakresie realizowanych zadań;
 11. przygotowywanie wraz z niezbędną dokumentacją i przekazywanie do biura właściwego do spraw mienia miasta i skarbu państwa, wniosków o założenie księgi wieczystej oraz o wpis w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa, w zakresie nieruchomości podlegających komunalizacji, pozostających we władaniu m.st. Warszawy lub przeznaczonych do realizacji celów statutowych Dzielnicy;
 12. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody wynikającej z prawa własności,
  na podział nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
 13. występowanie o podział geodezyjny nieruchomości po uzyskaniu zgody biura właściwego do spraw mienia miasta i skarbu państwa;
 14. przedstawianie stanowiska m.st. Warszawy i udział w prowadzonych na wniosek postępowaniach administracyjnych lub sądowych dotyczących podziałów geodezyjnych nieruchomości;
 15. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych związanych z podziałami geodezyjnymi wszczętymi na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów, obejmującymi tereny przeznaczone pod drogi gminne lub ich poszerzenie, ocena zastosowania art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do dróg gminnych oraz ujawnianie m.st. Warszawy jako właściciela lub wykreślanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w księgach wieczystych;
 16. udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy;
 17. zadania związane z realizacją ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;
 18. prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości;
 19. zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzeniem obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzeniem imprez gastronomiczno-plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie
  z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta;
 20. realizacja umów dotyczących zadań niezbędnych dla funkcjonowania Wydziału;
 21. analiza i prowadzenie postępowań w zakresie prawidłowości lokalizowania nośników reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy;
 22. prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności finansowych
  z tytułu bezumownego korzystania z gruntu;
 23. wydawanie nieruchomości w związku ze zbywaniem oraz wydzierżawianiem na okres powyżej 3 lat nieruchomości m.st. Warszawy realizowanym przez biuro właściwe do spraw mienia miasta i skarbu państwa, lub nabyciem jej własności w trybie administracyjnym przez Skarb Państwa;
 24. protokolarne przejmowanie nieruchomości m.st. Warszawy oraz będących
  w posiadaniu lub władaniu  m.st. Warszawy, w tym podlegających komunalizacji, nie przekazanych jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy;
 25. badanie roszczeń do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy.