null

Referat Lokalowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

e-mail: bemowo.wzl@um.warszawa.pl

Kierownictwo

Magalena Kołodziejczyk
p. 223
tel.: +48224437576, e-mail: ma.kolodziejczyk@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Lokalowego, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

   1. rozpatrywanie i załatwianie spraw o najem lokali mieszkalnych i użytkowych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy, spraw dotyczących pomocy mieszkaniowej, wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tymczasowych pomieszczeń i lokali m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy oraz przekazanych do dyspozycji Dzielnicy z obszaru innych dzielnic lub z zasobu towarzystw budownictwa społecznego, w ramach lokali podnajmowanych przez m.st. Warszawę od tych spółek, a także wyrażenie zgody na rozwiązywanie tych umów i potwierdzanie nabycia uprawnień po zmarłym najemcy;
   2. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego osobom zamieszkałym na obszarze Dzielnicy, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
   3. obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
   4. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych, w tym ich naliczanie oraz wydawanie decyzji administracyjnych;
   5. rozpatrywanie wystąpień oraz powiadomień od komornika dotyczących najmu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy z lokali położonych na obszarze Dzielnicy, będących w dyspozycji Dzielnicy i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tych pomieszczeń oraz rozpatrywanie wystąpień o wyrażenie zgody na ponowne zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia;
   6. wyrażenie zgody na przekazanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic;
   7. zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy lub podnajmowanych przez m.st. Warszawę i będących w dyspozycji Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń, a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich oraz występowanie z żądaniem stwierdzenia ich nieważności; 
   8. realizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie gospodarki lokalowej oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, w tym formułowanie wniosków i postulatów dotyczących polityki mieszkaniowej oraz opiniowanie bądź opracowywanie własnych inicjatyw legislacyjnych w zakresie prawa miejscowego dotyczącego mieszkalnictwa;
   9. weryfikacja wniosków o przedłużenie umów najmu socjalnego lokalu na kolejny czas oznaczony lub na czas nieoznaczony;
   10. prowadzenie spraw związanych z regulacją tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, w tym:
 1. składaniem oświadczeń w przedmiocie spełniania przesłanek decydujących o wstąpieniu w stosunek najmu lokalu mieszkalnego osób określonych w art. 30 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 2. potwierdzaniem nabycia uprawnień przez małżonków będących współnajemcami lokalu na podstawie przepisów ogólnych,
 3. wyrażenie zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy stosunku do nabywców lokali;
   1. udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych m.st. Warszawy, a także występowanie z żądaniami zwrotu tej bonifikaty;
   2. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wyrażenie zgody na podnajęcie bądź oddanie w bezpłatne używanie całości lub części lokalu;
   3. prowadzenie spraw dotyczących zamiany lokali między stronami;
   4. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie wynajęcia lokali zamiennych na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym czynności związanych z realizacją wykwaterowań z budynków lub ich części objętych ostatecznym nakazem opróżnienia wydanym przez organ nadzoru budowlanego lub przeznaczonych na planowane inwestycje miejskie;
   5. opracowywanie listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, według rodzaju udzielanej pomocy;
   6. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali na czas trwania stosunku pracy, w trybie przepisów określających zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy;
   7. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali na rzecz osób będących repatriantami bądź mających status uchodźcy;
   8. wynajmowanie lokali położonych na obszarze Dzielnicy od innych właścicieli w celu realizacji zdań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
   9. wynajmowanie od innych właścicieli pomieszczeń, w celu realizacji zadań związanych
    z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu o którym mowa w art. 1046 § 4 oraz § 5 ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
   10. prowadzenie rejestrów:
   1. wydanych skierowań do zawarcia umów najmu, w tym na zajmowane lokale oraz zaświadczeń potwierdzających wstąpienie w stosunek najmu,
   2. wyrażonych zgód bądź odmów na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całości lub części lokalu,
   3. wydanych decyzji oraz rejestru odwołań od wydanych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
   4. wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, energetycznego,
   5. wydanych oświadczeń dotyczących obniżki czynszu,
   6. wniosków o najem lokali mieszkalnych,
   7. zawartych umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych,
   8. wyroków sądowych przyznających prawo najmu socjalnego lokalu;
   1. współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w sprawie:
    a) przeznaczania lokali na mieszkania chronione dla uprawnionych grup osób, zawodowych rodzin zastępczych bądź placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  1. przekazania lokali mieszkalnych na rzecz organizacji pozarządowej na czas oznaczony  nie dłuższy niż trzy lata;
   1. prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych, w tym orzekających eksmisję z prawem do najmu socjalnego lokalu:
    1. wykonywanie czynności związanych z realizacją obowiązku dostarczenia pomieszczenia tymczasowego, w tym wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tymczasowego pomieszczenia osobie, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych bez prawa do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego, jak również wskazywanie miejsca w noclegowni, schronisku lub innej placówce zapewniającej miejsca noclegowe, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 51 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego osobie wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych bez prawa najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego,
    2. zawieranie ugód z właścicielami lokali dotyczących odszkodowania
     w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawę lokalu w trybie najmu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego,
    3. w zakresie odszkodowań na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
   2. przygotowywanie list wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo oraz wydawanie zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych;
   3. podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem odwołań i przekazywaniem odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie zadań Referatu;
   4. prowadzenie budżetu Wydziału, w tym: planowanie i wykonanie budżetu, realizacja planów gospodarczych w zakresie zadań realizowanych przez Referat;
   5. przygotowywanie sprawozdań, odpowiedzi na interpelacje radnych oraz informacji dotyczących zarządzanego zasobu mieszkaniowego;
   6. prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych, w tym:
   1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
   2. ewidencjonowanie uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta, uchwał Rady Dzielnicy, uchwał Zarządu Dzielnicy oraz pełnomocnictw,
   3. prowadzenie rejestru interpelacji wpływających do Wydziału,
   4. prowadzenie wykazu wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Wydziału,
   5. obsługa narad i konferencji w zakresie Wydziału,
   6. prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień pracowników Wydziału;
   1. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki dotyczącej działalności Referatu.