null

Referat Księgowości Budżetowej i Dochodów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 31
e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Olga Jaroszek
p. 456a
tel.: 22 443 77 31, e-mail: ojaroszek@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Księgowości Budżetowej i Dochodów, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy dla Dzielnicy;
 2. ewidencja przekazywanych dochodów budżetowych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica finansowane z załącznika dzielnicowego;
 3. ewidencja środków przekazywanych jednostkom na wydatki;
 4. rozliczanie dochodów z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania;
 5. sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i zbiorczej sprawozdawczości
  w zakresie operacji finansowych Dzielnicy;
 6. sporządzanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (bilans cząstkowy organu finansowego);
 7. prowadzenie księgowości dochodów stanowiących wpływy z obszaru Dzielnicy z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego, z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy i innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę;
 8. pobieranie czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości m.st. Warszawy, położone na obszarze Dzielnicy, oraz od korzystających z tych nieruchomości bez żadnego tytułu prawnego;
 9. prowadzenie spraw związanych z poborem i księgowością opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 10. prowadzenie windykacji zaległości w zakresie użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – wysyłanie wezwań do zapłaty;
 11. okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;
 12. naliczanie odsetek od nieterminowych płatności;
 13. prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, w tym m.in. prawidłowe prowadzenie cząstkowych rejestrów sprzedaży oraz sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 Urzędu Dzielnicy;
 14. wystawianie faktur, faktur korygujących, not korygujących;
 15. prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT jednostek podległych Dzielnicy z Urzędem;
 16. ewidencja księgowa oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 17. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych m.st. Warszawy nadzorowanych przez Dzielnicę;
 18. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania finansowego Urzędu Dzielnicy jako jednostki budżetowej;
 19. prowadzenie ewidencji i rozliczanie depozytów i innych wartości pieniężnych;
 20. prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby biura właściwego do spraw księgowości i kontrasygnaty;
 21. współpraca z biurem właściwym do spraw księgowości i kontrasygnaty w zakresie wyżej wymienionych spraw;
 22. prowadzenie na rachunkach pomocniczych rozliczeń opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, opłat za czynności geodezyjno-kartograficzne, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat pobieranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840) i innych dochodów pobieranych przez Dzielnicę, a stanowiących dochód m.st. Warszawy oraz opłat paszportowych;
 23. ewidencja księgowa, analiza stanów kont, wystawianie i wysyłanie upomnień do zapłaty zaległości w zakresie opłat za wycinkę drzew i krzewów, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;
 24. sporządzanie wymaganych sprawozdań i raportów w zakresie wszystkich wymienionych w pkt 22 tytułów;
 25. prowadzenie ewidencji syntetycznej opłat za odpady komunalne;
 26. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica projektów współfinansowanych ze środków europejskich na podstawie wyciągów bankowych i sprawozdań jednostek; 
 27. pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podatnika niemającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.);
 28. prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem wykonującym obsługę Urzędu Dzielnicy;
 29. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
 30. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.