null

Referat Koordynacji Inwestycji Drogowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: +48223254034 
e-mail: bemowo.wif@um.warszawa.pl

Kierownictwo

Bogdan Modrzyński 

p.425a
tel.:+48224437679 , e-mail: bmodrzynski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Koordynacji Inwestycji Drogowych, wchodzącego w skład Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bemowo, należy:

  1. realizowanie zadań w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych a w szczególności:
  1. zawieranie umów z deweloperami na wybudowanie dróg,
  2. uzgadnianie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi gminnej, polegającej w szczególności na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego, spowodowanego tą zmianą,
  3. przygotowywanie opinii i uzgodnień dla jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i komórek organizacyjnych Urzędu wynikających z zakresu kompetencji posiadanych do zarządzania drogami gminnymi,
  4. rozpatrywanie wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu roszczeń użytkowników dróg gminnych,
  5. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  6. uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
  1. współpraca z Zespołem Koordynacyjno-Negocjacyjnym ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych.