null

Referat Gospodarowania Zasobem

Drukuj otwiera się w nowej karcie

e-mail: bemowo.wzl@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Magdalena Kapica
p. 227
tel.: 22 443 75 72, e-mail: Mkapica@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Gospodarowania Zasobem, wchodzącego w skład Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy, w tym: przyjmowanie w zarząd lokali i budynków wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, oraz w szczególnych sytuacjach zlecenie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy lub spółkom z udziałem miasta stołecznego Warszawy administrowanie budynkami stanowiącymi własność m.st. Warszawy;
 2. przyjmowanie w zarząd tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy;
 3. utrzymanie i eksploatacja zasobu lokalowego, w tym pomieszczeń tymczasowych m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, w tym dokonywanie napraw, konserwacji, remontów, oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład tego zasobu, utrzymywanie sprawności technicznej i wartości użytkowej urządzeń technicznych obiektów budowlanych, sporządzanie harmonogramu przeglądów roboczych i okresowych zabiegów konserwacyjnych w zakresie i terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami, prowadzenie książek obiektów budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii, uszkodzeń elementów i obiektów związanych z zasobem mieszkaniowym;
 4. dokonywanie napraw i remontów lokali mieszkalnych położonych na obszarze innej Dzielnicy, a przekazanych Dzielnicy do jej jednorazowej dyspozycji, w celu ich zasiedlenia, przy czym naprawa i remont obejmują jedynie prace niezbędne do przystosowania lokalu do zasiedlenia;
 5. wykonywanie funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m.st. Warszawy, wykonywanie prawa głosu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737);
 6. pobieranie czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie lokale m.st. Warszawy i tymczasowe pomieszczenia położone na obszarze Dzielnicy lub lokale podnajmowane będące
  w dyspozycji Dzielnicy, oraz od korzystających z tych lokali i pomieszczeń tymczasowych bez tytułu prawnego, w tym występowanie z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz reprezentowanie m.st. Warszawy we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tego tytułu;
 7. rozkładanie kaucji zabezpieczającej na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów, oraz zwalnianie z obowiązku jej zapłaty, a także jej zwrot po opróżnieniu lokalu przez najemcę lub po nabyciu przez niego prawa własności tego lokalu;
 8. rozliczanie, pobieranie i kalkulowanie innych opłat niezależnych od właściciela;
 9. przeprowadzanie konkursów oraz przetargów na najem lokali użytkowych;
 10. prowadzenie postępowań windykacyjnych dotyczących spłaty zadłużenia czynszowego lub innych opłat niezależnych od właściciela oraz wnioskowanie o złożenie do sądu pozwu o nakazanie opróżnienia lokalu;
 11. prowadzenie spraw w zakresie przebudowy lokali wchodzących w skład zasobu
  m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 12. prowadzenie kontroli w celu ustalenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków, w tym realizacja programu „Poznaj Swojego Najemcę”;
 13. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy;
 14. przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji zasobu lokalowego oraz rocznych sprawozdań z ich realizacji;
 15. wnioskowanie do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo o dokonanie zmian w sposobie użytkowania lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, oraz o niezbędne pozwolenia i uzgodnienia związane z rozbudową, przebudową zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Dzielnicy;
 16. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 17. sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz protokolarne przekazywanie lokali oraz pomieszczeń tymczasowych;
 18. prowadzenie spraw w zakresie szczegółowego trybu postępowania przy spłacie zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy;
 19. prowadzenie spraw związanych z programem dotyczącym „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy” na terenie Dzielnicy;
 20. prowadzenie rejestrów wniosków o rozwiązanie umów najmu i wystąpień do sądu
  z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu;
 21. prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy i pozyskiwanie pomieszczeń do tego zasobu;
 22. prowadzenie budżetu, w tym: planowanie i wykonanie budżetu, realizacja planów gospodarczych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 23. prowadzenie innych spraw przekazanych do kompetencji Wydziału, w tym współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w poszczególnych dzielnicach, realizujących zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej i strategii zarządzania zasobem mieszkaniowym;
 24. przygotowywanie sprawozdań, odpowiedzi na interpelacje radnych oraz informacji dotyczących zarządzanego zasobu mieszkaniowego;
 25. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki dotyczącej działalności Referatu.