null

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon:22 443 77 16
e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

p.o. kierownika: Magdalena Izdebska
p. 425a
tel.: 22 443 77 13, e-mail: m.izdebska@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie gospodarki odpadami;
 2. prowadzenie w Systemie Informatycznym Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (SIGOK i e-SIGNUM) rejestru bazy danych właścicieli nieruchomości, w tym:
  1. weryfikowanie złożonych deklaracji,
  2. aktualizowanie bazy danych właścicieli nieruchomości na podstawie nowych deklaracji lub ich korekt,
  3. prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie kompletności złożonych deklaracji,
  4. księgowanie przypisu opłaty z deklaracji na koncie właściciela nieruchomości,
  5. księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. – O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2020 r. poz. 1439);
 4. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wysokości dwudziestu tysięcy złotych;
 5. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie prowadzonych rejestrów i ewidencji, przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
 6. przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub sądu administracyjnego;
 7. prowadzenie rejestru decyzji, postanowień i wezwań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie wystawiania upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji oraz tytułów wykonawczych w zakresie tych należności;
 9. wystawianie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku określonym w art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 10. analizowanie zaległości i nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru i ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. sporządzanie informacji dotyczących podstaw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 13. opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski interesantów;
 14. przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w sytuacji zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których jest mowa w art. 67b § 1 pkt 3 oraz § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 16. udostępnianie na stronach internetowych Dzielnicy informacji o podmiotach odbierających z terenu Dzielnicy odpady komunalne.