null

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 27
e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik Elżbieta Mućko
p. 239
tel.: 22 443 76 27, e-mail: emucko@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich w formę dokumentu elektronicznego,  przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 4. prowadzenie postępowań służących wyeliminowaniu nieprawidłowych wniosków CEIDG przesyłanych za pośrednictwem poczty;
 5. występowanie do ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawach dotyczących błędów w CEIDG;
 6. przygotowywanie projektów zaświadczeń, w rozumieniu Działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w zakresie przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;
 7. przekazywanie, na wniosek biura właściwego do spraw rozwoju gospodarczego, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania Referatu;
 8. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 9. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 10. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 11. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w zakresie:
 1. zaszeregowania i odmowy zaszeregowania pól biwakowych,
 2. odmowy wpisu obiektu do ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 3. wykreślenia obiektu z ewidencji pól biwakowych lub obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 4. nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich.