null

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 50/ 22 443 77 61
e-mail: bemowo.wab@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Sylwia Gałązka
p. 352a
tel.: 22 443 77 56, e-mail: sgalazka@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, wchodzącego w skład Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  2. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
  3. uczestnictwo w inspekcjach oraz kontrolach na wezwanie organów nadzoru budowlanego oraz udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z tymi czynnościami;
  4. prowadzenie postępowań w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  6. podejmowanie czynności wynikających z innych aktów prawnych, w tym:
  1. wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
  2. przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
  3. udzielanie informacji w trybie informacji publicznej w zakresie wynikającym z kompetencji Wydziału