null

Refarat Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 80
e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Katarzyna Szmigielska
p. 360A
tel.: 22 443 77 80, e-mail: kszmigielska@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami wchodzącego
w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelność m.st. Warszawy, w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
  o księgach wieczystych i hipotece;
 2. wydawanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;
 3. występowanie o zwrot bonifikat udzielonych przy zbywaniu nieruchomości;
 4. udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w zakresie przekazanych spraw;
 5. przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych
  do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278);
 6. zbywanie w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy położonych  na terenie Dzielnicy, w tym:
 1. zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy,
 2. stanowiących wolne lokale mieszkalne w domach wielolokalowych wraz
  z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części gruntu,
  na którym znajduje się budynek;
 1. współpraca z biurem właściwym do spraw dekretowych przy wydawaniu informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy oraz ustalaniu, czy w stosunku do tych nieruchomości toczą się postępowania sądowe lub postępowania administracyjne, dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. nabywanie nieruchomości, w tym:
 1. w drodze umowy sprzedaży w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne i rozwojowe Dzielnicy, w tym do nieruchomości zabudowanych obiektami służącymi wykonywaniu zadań o zasięgu dzielnicowym, wymienione w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na dany rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, nieruchomości pod pasy drogowe dróg gminnych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości oraz nieruchomości innych niż nieruchomości pod pasy drogowe, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, przedmiotem nabycia oprócz prawa własności mogą być inne prawa związane z nieruchomością, w tym prawo użytkowania wieczystego i prawa rzeczowe ograniczone,
 2. na rzecz m.st. Warszawy, do zasobu gruntów gminnych, części nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, jeżeli zgodnie z opinią biura właściwego do spraw architektury i planowania przestrzennego, części te nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.);
 1. wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg wewnętrznych;
 2. prowadzenie spraw dotyczących wniosków, w tym:
 1. wywłaszczeniowych składanych w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, w stosunku do nieruchomości, których nie można nabyć w drodze umowy cywilno-prawnej,
 2. o ustalenie odszkodowania w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych – na podstawie odrębnych upoważnień,
 3. o dokonanie wpisów na rzecz m.st. Warszawy w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości pozyskanych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
 1. zlecanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do nabycia i zbycia nieruchomości (mapy i operaty szacunkowe), badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 2. prowadzenie rokowań w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz przygotowywanie dokumentów w celu sporządzenia aktów notarialnych;
 3. podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach wydawania decyzji, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy;
 4. prowadzenie spraw z zakresu realizacji roszczeń zgłoszonych na podstawie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy;
 5. prowadzenie postępowań o zwrot odszkodowania, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w razie stwierdzenia nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w całości lub części;
 6. prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej;
 7. regulacja praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 8. opiniowanie wykonania lub niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego m.st. Warszawie;
 9. prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części oraz udział w postępowaniach nadzwyczajnych;
 10. wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 11. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 12. przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;
 13. prowadzenie spraw zbywania nieruchomości w trybie art. 37 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 14. przygotowywanie planu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału;
 15. przygotowywanie projektu budżetu w ramach zadań Wydziału;
 16. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
 17. przygotowywanie i zawieranie umów dotyczących zadań niezbędnych dla funkcjonowania Wydziału;
 18. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  w ramach kompetencji Wydziału;
 19. weryfikacja oświadczeń inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w sprawach dotyczących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w zakresie posiadania przez inwestora tytułu prawnego umożliwiającego realizację inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem;
 20. dokonywanie analizy decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę pod kątem zgodności zamierzenia inwestycyjnego z celem na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste;
 21. analiza i weryfikacja treści decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji zatwierdzających projekt budowlany, które dotyczą inwestycji liniowych, a także nieruchomości m.st. Warszawy będących działkami drogowymi – drogi gminne i drogi wewnętrzne w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Dzielnicy;
 22. udział oraz podejmowanie w imieniu m.st. Warszawy czynności w postępowaniach prowadzonych przez nadzór budowlany, z wyłączeniem nieruchomości pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy;
 23. przygotowywanie projektów zarządzeń dotyczących powierzania gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy lub będącego w posiadaniu m.st. Warszawy w zarząd i administrowanie;
 24. analiza nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy pod kątem przeznaczenia do realizacji zadań własnych;
 25. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w przygotowaniu i promowaniu oferty inwestycyjnej m.st. Warszawy.