null

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej.

Nr: 4148/2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 435/2023
Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z 1.03.2023 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo
w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1M/00511169/1, oznaczona  jako działka ewidencyjna nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/3 w obrębie 6-11-06, o łącznej powierzchni 1 422 m2.

2. Nieruchomość jest niezabudowana, na jej terenie znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna, kanalizacja techniczna wraz z nabudowanymi studniami kablowymi typu SK-1 i SK-2 i kablami telekomunikacyjnymi sieci Orange Polska oraz sieć gazowa. Zgodnie z informacją Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku kolizji z przyszłymi planami zagospodarowania działek, koszty przebudowy sieci gazowej spoczywają na inwestorze.

3. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Sprzedaż nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działki ewidencyjnej nr 1/3 w obrębie 6-11-06 służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej pomiędzy ul. Wrocławską i ul. Dywizjonu 303, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/ 00319321/9, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 13/1, 13/2, i 14/4 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/4 w obrębie 6-11-06, o łącznej powierzchni 693 m2.

4. W ewidencji gruntów i budynków działki ewidencyjne nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz 1/3 w obrębie 6-11-06 oznaczone są jako użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

5. Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym terenu ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami Piastów Śląskich – gen. Tadeusza Pełczyńskiego, w gminie Warszawa – Bemowo przyjętym Uchwałą nr VI/26/01 Rady Gminy Warszawa – Bemowo z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 150, poz. 2106) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zatwierdzonego Uchwałą Rady Warszawy nr XXXV/199/92 w dniu 28 września 1992 r. Nieruchomość położona jest w jednostce terenowej oznaczonej symbolem planistycznym e7.1U – teren usług.

6. Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.

7. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

8. Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE jest do nabycia w Biurze Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

Cena wywoławcza – 2  410 000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu) – 241 000,00 zł

Minimalne postąpienie – 21 400,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) 
wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej: 47 000,00 zł

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 20 lipca 2022 r.

W przetargu mogą brać udział osoby, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 5 do zarządzenia nr 435/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 1 marca 2023 r.).

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043, do 18 maja 2023 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 18 maja 2023 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym um.warszawa.pl/nieruchomosci, w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70, pok. nr 337.

Przetarg odbędzie się 24 maja 2023 r. o godz. 11.00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8,
sala nr 40 (antresola)
.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) i pomniejszonej o wniesione wadium oraz zapłacić jednorazowe wynagrodzenie z tytułu służebności gruntowej powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT.) Nie uiszczenie tych kwot spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 95 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Tomasz Bratek
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy