null

Przedłużenie rozpatrzenia sprawy UD-I-WAB-B.6730.110.2021.AMA - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Księcia Bolesława

Drukuj otwiera się w nowej karcie

zawiadamiam strony postępowania, że przedłużono rozpatrzenie sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 64/76, 64/70, 61/11, 69/2, 91, 31/2, 77/6 z obrębu 6-15-01 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy do dnia 31 października 2023 r.

                                                                                                                         Warszawa, 2 sierpnia 2023 r.
Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.110.2021.AMA

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

zawiadamiam strony postępowania

że sprawa dotycząca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznymi miejscami postojowymi
 i niezbędną infrastrukturą techniczną
na działkach ew. nr 64/76, 64/70, 61/11, 69/2, 91, 31/2, 77/6 z obrębu 6-15-01 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa, ani w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2023 r. ze względu na to, że organ oczekuje na uzgodnienia projektu decyzji przez organy współpracujące oraz opinie innych jednostek miejskich, potem strony postępowania zostaną powiadomione o zgromadzonych materiałach.

Zgodnie z art. 60 decyzję o warunkach zabudowy wydaje się  po uzgodnieniu z organami,  o których mowa w art. 53 ust. 4 oraz uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 61 § 4
oraz art. 10 § 1 na organie spoczywa obowiązek powiadamiania wszystkich stron  o przebiegu postępowania administracyjnego na każdym jego etapie, a przed wydaniem decyzji powiadomienia stron o zebranych materiałach i dowodach umożliwiając im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów.

Z uwagi na powyższe, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 października
2023 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37. § 1 Kpa „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne
do załatwienia sprawy (przewlekłość). (...)  § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (...)”.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Informacja:

Zgodnie z art. 49: „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Zgodnie z art. 49a „Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.”

W Zawiadomieniu Zarządu m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2022 r. wszystkie strony zostały poinformowane na piśmie, że na podstawie art. 49a Kpa w dalszym toku postępowania strony będą zawiadamiane o czynnościach organu w formie obwieszczenia, które będzie zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Na piśmie powiadamiani będą wyłącznie: Wnioskodawca oraz właściciele i wieczyści użytkownicy nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Zawiadomienie uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Obwieszczenie zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu
2 sierpnia 2023 r.

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo,
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

Osoba do kontaktu: Michał Czerwiński , (+22) 44 377 51, e-mail: mczerwinski@um.warszawa.pl.          

podpisano /-/
z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik Referatu Urbanistyki
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo