null

Protokół z posiedzenia Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Protokół z posiedzenia Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo z dnia 3 marca 2021 roku

Posiedzenie Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo (zwanej dalej DKDS) odbyło się w dniu 3 marca 2021 r. w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie.

Porządek  zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przedstawienie porządku zebrania – przyjęcie
 3. Przyjęcie protokołu z zebrania Prezydium DKDS z dnia 21.01.2021 r.
 4. Przedstawienie informacji o zakończonych konkursach ofert:
 • Wydział Sportu i Rekreacji
 • Wydział Kultury
 • Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej
 1. Sprawy organizacyjne:
 2. Deklaracje członkowskie (uaktualnienie członków DKDS)
 3. Dprawa związana z wyborem Dyrektora BCK
 4. Sprawy wniesione
 5. Zamknięcie zebrania

Przebieg  zebrania
Ad 1. Zebranie otworzył przewodniczący DKDS Bemowo Jan Siedlecki, witając przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Bemowo w osobach:

 • Mariusza Wajszczaka, zastępcę Burmistrza,
 • Katarzynę Niedźwiecką, Naczelnik Wydziału Sportu,
 • Magdalenę Tomecką-Sadoch, Naczelnik Wydziału Kultury,
 • Norberta Pyzę, Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej,
 • panią Dyrektor Izabelę Zwierz
 • oraz członków prezydium DKDS.

Ad 2. Przyjęcie przedstawionego porządku zebrania.

Ad 3. Jednogłośnie przyjęto protokół z zebrania Prezydium DKDS odbytego w dniu 21.01.2021 r. W tym miejscu przewodniczący poruszył kwestię, w której zaznaczył, iż DKDS jest dość swobodnie traktowany przez Zarząd Dzielnicy. Dokładnym powodem tegoż zarzutu było nie odpowiadanie na pisma kierowane do Zarządu Dzielnicy. Z-ca Burmistrza Mariusz Wajszczak zapewnił, że przyjrzy się niedociągnięciom ze stronu Urzędu Dzielnicy. Przyjęty protokół zostanie przekazany do organizacji skupionych w DKDS oraz umieszczony na stronie internetowej DKDS  przez Wydział Promocji.

Ad 4.Po zapoznaniu się materiałami odnośnie zakończenia konkursuofert przekazanych przez Wydziały Urzędu Dzielnicy i przeprowadzonej dyskusji w które m.in. padło pytanie odnośnie wolnych środków z Wydziału Sportu, obecna na zebraniu Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji, Pani Katarzyna Niedźwiecka udzieliła informacji odnośnie przeniesienia środków  na rozszerzenie działalności dla rodziców z młodszymi dziećmi. Powyższa sprawa natomiast oczekuje na zaakceptowanie zmian w budżecie. W tym miejscu udzielono informacje o dwu letnich konkursach oraz środkach na organizację imprez plenerowych. W związku z tym wkrótce wpłynie do DKDS informacja odnośnie wytypowania przedstawicieli do komisji konkursowych. Na zakończenie dyskusji. Prowadzący  Jan Siedlecki podziękował Naczelnikom Wydziałów za kompleksowe przygotowanie materiałów na zebranie./ materiały te zostaną przekazane do organizacji skupionych w DKDS.

Ad 5. W sprawach organizacyjnych poruszono wiele kwestii odnośnie integracji działań DKDS celem usprawnienia działania na rzecz organizacji skupionych w naszych szeregach. Poinformowano o zakończeniu uaktualnienia organizacji przynależnych do DKDS poprzez składanie deklaracji członkowskich, w najbliższym czasie zostanie opublikowana lista wszystkich organizacji biorących udział w pracach komisji. Weryfikacji i przedstawienia listy podjął się Robert Szopa. Przewodniczący Jan Siedlecki zadał pytanie. czy Zarząd Dzielnicy jest w stanie zorganizować, wzorem lat ubiegłych, wyjazd integracyjny dla członków DKDS jak również dla osób niepełnosprawnych. Na to pytanie udzielił informacje Z-ca Burmistrza  Mariusz Wajszczak, który zapewnia, iż jeśli stan epidemiologiczny i finansowy pozwolą to pomysł zostanie przeanalizowany przez Zarząd. W tym miejscu Burmistrz Mariusz Wajszczak oznajmił również o zmianach z ramienia przedstawicieli będących delegowanych z ramienia Urzędu Dzielnicy. Otóż podczas posiedzenia Zarządu powołano Z-cę Burmistrza Mariusza Wajszczaka na reprezentanta/przedstawiciela z ramienia Urzędu Dzielnicy Bemowa do uczestniczenia w posiedzenia DKDS. Członkowie Prezydium DKDS nie ukrywali swojego zdziwienia, gdyż informacja wpłynęła bezpośrednio podczas spotkania oraz w związku z powyższym Pani Naczelnik Katarzyna Niedźwiecka oraz Pani Dyrektor OPS zostały oficjalnie odwołane z pełnienia do tej pory tej funkcji przedstawicieli z ramienia Urzędu Dzielnicy, co wzbudziło najwięcej emocji. Kolejną z poruszanych spraw było przedstawienie swojej dezaprobaty przez Jana Siedleckiego w związku z wyborem na Dyrektora BCK. Powyższy głos dotyczył braku pełnej informacji na złożone pismo, które było odpowiedzią na pismo Pani Burmistrz Urszuli Kierzkowskiej o zajęcie stanowiska/opinii w tej sprawie. Do obecnej chwili na te konkretne pismo nie mamy żadnej odpowiedzi, co uważamy za niestosowne.

Ad.6. W sprawach wniesionych pojawił się pomysł, który wypłynął od przewodniczącego, by zrealizować coroczną imprezę mającą na celu wyłonienie i docenienie organizacji pozarządowych, które są w czołówce działalności na rzecz ogółu mieszkańców Bemowa. Pomysł został zaakceptowany i przyjęty do realizacji. Paweł Zagórski zobowiązał się do przygotowania planu oraz regulaminu tejże imprezy. Kolejną poruszaną sprawą jest kwestia niekorzystnej infrastruktury , będącej utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych, w okolicach przedszkola na ulicy Muszlowej, jak również okolic Urzędu Dzielnicy Bemowo. Jan Siedlecki oznajmił, iż pisał w tej sprawie do Z-cy Burmistrza Jakuba Gręziaka, natomiast pismo nie uzyskało odpowiedzi. Sprawa ta trwa już kilka lat. Z-ca Burmistrza Mariusz Wajszczak zaproponował, by w tej sprawie pisać do Pani Burmistrz Kierzkowskiej. Jeśli chodzi o infrastrukturę okolic Urzędu, to projekt wyklucza wszelkie przeróbki. Przewodniczący poinformował, że został już wykonany roll-up dla DKDS ze środków pozyskanych przez organizacje pozarządowe.
Ad.7. Po wyczerpaniu wszystkich punktów prowadzący podziękował wszystkim za udział, zamykając zebranie.

Jan  Siedlecki, Przewodniczący
Aniela Presko, Protokolant zebrania