null

Postanowienie Nr 403/2020 o zawieszeniu z urzędu do dnia 3 marca 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wraz...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 2 listopada 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.144.2020.ATA

OBWIESZCZENIE

Ręczny zwrot grzecznościowy

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 23 października 2020 r. wydane zostało Postanowienie Nr 403/2020 o zawieszeniu z urzędu do dnia 3 marca 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdem i elementami zagospodarowania terenu na działce ewidencyjnej nr: 64/70 i części działki ewidencyjnej nr 74 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. J. Waldorffa.

pouczenie:

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, pok. 345, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. postanowień możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa organ, który wydał postanowienie, udostępni na wniosek strony odpis ww. postanowienia.

Informacja:

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

6730_144_2020_ATA_postanowienieZawieszenie