null

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej.

Nr: 9232/2020

        Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 961/2020
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 22 lipca 2020 r.

 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Warszawie w dzielnicy Bemowo w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej

  

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich, Żeńców i Wrocławskiej, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1M/00511169/1, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/3 w obrębie 6-11-06 o łącznej powierzchni 1 422 m².  Sprzedaż nieruchomości, nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działki ewidencyjnej nr 1/3 w obrębie 6-11-06 służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej pomiędzy ul. Wrocławską i ul. Dywizjonu 303, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/ 00319321/9, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 13/1, 13/2, i 14/4 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/4 w obrębie 6-11-06 o łącznej powierzchni 693 m2. Służebność będzie wykonywana na terenie całej nieruchomości, oznaczonej na załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia literami A-B-C-D-A.

2.  Nieruchomość jest niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na terenie nieruchomości znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna, kanalizacja teletechniczna wraz z nabudowanymi studniami kablowymi typu SK-1 i SK-2 i kablami telekomunikacyjnymi sieci Orange Polska oraz sieć gazowa. Zgodnie z informacją Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku kolizji z przyszłymi planami zagospodarowania działek, koszty przebudowy sieci gazowej spoczywają na inwestorze.

3.  W ewidencji gruntów i budynków działki ewidencyjne nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz nr 1/3 w obrębie 6-11-06 oznaczone są jako użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

4.  Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dot. terenu ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami Piastów Śląskich – gen. Tadeusza Pełczyńskiego, w gminie Warszawa – Bemowo nr VI/26/01 z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 lipca 2001 r.), w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zatwierdzonego Uchwałą Rady Warszawy nr XXXV/199/92 w dniu 28 września 1992 r., nieruchomość położona jest w jednostce terenowej oznaczonej symbolem planistycznym e7.1U – teren usług. Plan określa m.in.: min. wys. zabudowy – 12 m; max. wysokość zabudowy – 25 m; max. liczbę kondygnacji – 8; min. intensywność zabudowy – 3.0.

5.  Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.

6.  Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

7.  Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE, tj. Sytuację, Uzbrojenie, Realizację i Ewidencję, jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

 
 

 

Cena wywoławcza netto

 

2 000 000,00 zł

 

 

Wadium (wniesione w pieniądzu)

200 000,00 zł

 

 

Minimalne postąpienie

20 000,00 zł

 

         

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Jednorazowe wynagrodzenie netto

z tytułu ustanowienia służebności gruntowej:                      45 000,00zł

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął w dniu 24 kwietnia 2020 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 5 do zarządzenia nr 961/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lipca 2020 r.)

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043, do dnia 29 września 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia 29 września 2020 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci, w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo,
przy ul. Powstańców Śląskich 70, pok. nr 337.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2020 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia  przedmiotowego przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca gruntu zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz pomniejszonej o wniesione wadium oraz zapłacić kwotę jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, powiększone o należny podatek VAT. Nie uiszczenie tych kwot spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 95 05  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych udziałem w przetargu.

 

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

Załączniki

Ogłoszenie_przetargu_zarz961_Dywizjonu30...