null

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Połczyńskiej

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Połczyńskiej, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 118 o powierzchni 553 m2 w obrębie 6-12-13, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1M/00281573/4.
  2. 2Nieruchomość jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trapezu, częściowo ogrodzona. Działka przylega do drogi publicznej powiatowej ul. Połczyńskiej. W celu zapewnienia działce bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) właściciel bądź użytkownik nieruchomości powinien wybudować zjazd po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
  3. W ewidencji gruntów działka ewidencyjna nr 118 oznaczona jest jako użytek: B – tereny mieszkaniowe.
  4. Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania działki może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r.(z późn. zm.), działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M2.12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Decyzją nr 35/2008 z 29 lutego 2008 r. Prezydent m.st. Warszawy ustalił warunki zabudowy przedmiotowej nieruchomości dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i z garażem podziemnym.
  5. 5Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
  6. 6Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE jest do nabycia w Biurze Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

Cena wywoławcza                                     1 100 000,00 zł 

Wadium (wniesione w pieniądzu)            110 000,00 zł

Minimalne postąpienie                               11 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upłynął 5 lipca 2023 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 1304/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 1 sierpnia 2023 r.).

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043, do 5 października 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 5 października 2023 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym um.warszawa.pl/nieruchomosci, w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70.

Przetarg odbędzie się 11 października 2023 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) i pomniejszonej o wniesione wadium. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 95 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Tomasz Bratek
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy