null

Ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Moździerzy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Moździerzy.

Nr: 15630/2021

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1782/2021
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 4 listopada 2021 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Moździerzy

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Moździerzy, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1M/00444502/7, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 10 o powierzchni 1 545 m² w obrębie 6-13-11.
2. W ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 10 oznaczona jest jako użytek RII – grunty orne.
3. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanowa, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/1146/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r., (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10092) teren obejmujący działkę znajduje się w obszarze planistycznym oznaczonym symbolem H10MN, tj. jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.
4. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
5. Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE, tj. Sytuację, Uzbrojenie, Realizację i Ewidencję, jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

Cena wywoławcza netto                            1  555 000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu)                 155 500,00 zł

Minimalne postąpienie                                    15 550,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)  wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) upłynął 13 września 2021 r.
W przetargu mogą brać udział osoby, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 1782/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 4 listopada 2021 r.).
Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043, do 12 stycznia 2022 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 12 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci, w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70.

Przetarg odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) i pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 95 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
/-/ Rafał Trzaskowski