null

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Moździerzy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Moździerzy.

Nr: 9238/2020

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 963 /2020
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 22 lipca 2020 r. 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Moździerzy

 

  1. Przedmiotem II przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1M/00444502/7, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 10 o powierzchni 1 545 m² w obrębie 6-13-11.
  2. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 10 stanowi użytek określony symbolem RII - grunty orne. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu (w całości lub w części) z produkcji rolniczej lub leśnej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
  3. Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest nieruchomość obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania działki może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. (z późn. zm.), działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M2.12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wysokości zabudowy do 12 m. Działka objęta jest ostateczną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy nr 199/2008 z dnia 24.11.2008 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego, w zabudowie bliźniaczej, dwóch studni, dwóch szamb, wjazdów.
  4. Przystępujący do II przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.
  5. Odbitka z mapy zasadniczej zawierająca nakładki SURE, tj. Sytuację, Uzbrojenie, Realizację i Ewidencję, jest do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru w Warszawie, ul. Sandomierska 12.

   Cena wywoławcza

1 470 000,00 zł

   Wadium (wniesione w pieniądzu)

   147 000,00 zł

   Minimalne postąpienie

     14 700,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)  wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął w dniu 11 lutego 2020 r.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 3 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

W II przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu II Przetargu, który jest załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 963/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lipca 2020 r.). Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043,
do dnia 1 października 2020 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do dnia 1 października 2020 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią informatora przetargowego, który jest dostępny w serwisie internetowym www.um.warszawa.pl/nieruchomosci, w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo,
przy ul. Powstańców Śląskich 70, pok. nr 337.

II przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia  przedmiotowego przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT oraz pomniejszonej o wniesione wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odstąpić od zawarcia umowy. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 95 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

 

Załączniki

OgłoszenieII_przet_Moździerzy_zarz2020_9... otwiera