null

Decyzja odmowna - 34/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Decyzja o odmowie ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na częściach działek ew. nr: 1/1, 1/2, 3/1, 2/1 i 2/2 z obrębu 6-13-03 oraz częściach działek ew. nr: 1/1 i 9/3 z obrębu 6-13-01 położonych przy ul. Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa, 21 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.5.2023.ECZ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. poz. 293 z późn. zm.)

Zawiadamiam

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr 34/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o odmowie ustalenia warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na częściach działek ew. nr: 1/1, 1/2, 3/1, 2/1 i 2/2 z obrębu 6-13-03 oraz częściach działek ew. nr: 1/1 i 9/3 z obrębu 6-13-01 położonych przy ul. Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Ponadto informuję, że: W trakcie prowadzenia postępowania wydano Postanowienie nr 77/2023 z dnia 1 marca 2023 r. Organ odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w ww. sprawie w części dotyczącej części działek ew. nr: 9/8, 9/11, 9/12, 9/13, 9/2, 8/2 i 16/1 z obrębu 6-13-02, części działek ew. nr: 9/7, 9/6, 6/1, 4/2, 3/2, 2/1,1/1 i 9/3 z obrębu 6-13-01 oraz części działki ew. nr 1/2 z obrębu 6-13-03 położonych przy ul. Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ze względu na objęcie tego terenu obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Chrzanowa”, zatwierdzonym uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVII/1146/2020 z dnia 24 września 2020 r., opublikowanym w Dzienniku Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 października 2020 r. poz. 10092.

Pouczenie:

Z przedmiotową decyzją i postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 345.  
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.  

Decyzję nr 34/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.).


Informacja:


Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu: Ewa Czerwińska-Żelazek, e-mail: ewa.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 40

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik 
Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo