null

Obwieszczenie wydana decyzja L-19/2020 z dn. 21 lutego 2020 r. (budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej ul. Szeligowska)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 

ZARZĄD DZIELNICY BEMOWO

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. (+48) 22443 75 51, faks (+48) 22 325 40 01

bemowo.burmistrz@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.bemowo.waw.pl

                                                                                                                                                              Warszawa, 25 lutego 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.99.2019.JKO                                                   

l.dz. 26152/19, 5692/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy decyzja nr L-19/2020 z dni 21 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN400 i DN800 na działkach ew. nr 9/6, 4/2, 9/5, 9/4, 9/7 z obr. 6-13-01, nr: 16/3, 9/2, 16/2, 16/1, 8/2 z obrębu 6-13-02, nr: 14/1, 17/1, 16/1, 1/5, 15/1, 1/4, 1/3 z obrębu 6-13-03, nr: 28/5 z obrębu             6-13-05, nr: 2/1, 3/1, 17/1, 2/2, 1/2, 1/1 z obrębu 6-13-06, położonych w rejonie ul. Szeligowskiej                w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu                              m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,                                        01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 355a. 

 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

 

Decyzję nr L-19/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2019 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy             w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Podpisano przez Kierownika Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mgr inż. Łukasza Stęplewskiego.

6733_99_2019_MKA_Obwieszczenie_o_wydanej decyzji