null

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr RD 288/2010, budowa ul. Telefonicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa 31.03.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WAB-A.6740.23.2020.KDK (2.KDK.UD-I-WAB) l.dz. 912/20 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2906 z późn. zm) zawiadamiam że w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zmiany decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr RD 288/2010 z dnia 20.12.2010 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Telefonicznej (XXV kategoria obiektu budowlanego) na odcinku od ulicy Natalii do ulicy Kleeberga wraz z infrastrukturą (XXVI kategoria obiektu budowlanego) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego, na działkach ew. nr 2/2, 49, 50/1, 51/2, 102, 103/1, 105/5, w obrębie 6-08-01, jednostka ewidencyjna 146502_8, Dzielnica Bemowo. Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/4437750, fax: +22/3254013, pokój 349, w godzinach przyjęć interesantów tj.: poniedziałki i czwartki w godz. 800-1530, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje podane do publicznej wiadomości na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bemowo, w prasie lokalnej, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – BIP. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. z up. Prezydenta m.st. Warszawy Hanna Winiecka Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo obwieszczenie