null

Obwieszczenie o zgromadzonych materiałach w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji WZ-150/2013

Drukuj otwiera się w nowej karcie

                                                                                                                                Warszawa, 15 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.37.2020.MBO                                                     

(5.MBo. UD-I-WAB-B)

l.dz. 593-6941/2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że zostały zgromadzone wszystkie materiały w postępowaniu wszczętym na wniosek General AVIATION SERVICES Sp. z o.o. w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr WZ-150/2013 z dnia 3 października 2013 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej na drobny sprzęt na części działki ew. nr 1/8 w obrębie 6-08-10, położonej przy ul. Radiowej
w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 kpa., ponieważ konieczne jest zawiadomienie stron o zgromadzonych materiałach w przedmiotowej sprawie i umożliwienie stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów.

Z uwagi na powyższe termin zakończenia postępowania i wydania decyzji ulega wydłużeniu.

 

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 19 lutego 2021 r.

Jednocześnie informuję, że podjęte zostaną starania, aby termin uległ skróceniu.

 

Pouczenie:

W związku z powyższym, przed wydaniem decyzji można zapoznać się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urząd m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, w pokoju 355a, w godzinach przyjęć interesantów: w poniedziałki i czwartki w godz. 8:30 – 15:30, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/325 40 13.

 

Zgodnie z art. 37. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.): „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). (…) § 3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (…).”

 

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

 

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

 

Informacje:

Ewentualne ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: 22/443 77 50, fax: 22/325 40 13.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

Ponadto, w związku z trwającym stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz wynikającymi z tego ograniczeniami i utrudnieniami dla stron, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. W związku z powyższym o każdej dodatkowej zmianie terminu organ zawiadomi strony postępowania.

 

Zawiadomienie uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiałów oraz o przedłużeniu terminu rozpatrzenia przedmiotowej sprawy zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu 15 grudnia 2020 r.

 

Sprawę prowadzi:  Małgorzata Bojanowicz,  mbojanowicz@um.warszawa.pl tel. + 22/44 37749, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.