null

Obwieszczenie o wydaniu przez SKO decyzji uchylającej decyzję Zarządu Dzielnicy Bemowo nr 113/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu przez SKO decyzji uchylającej decyzję Zarządu Dzielnicy Bemowo nr 113/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na części działki ewidencyjnej nr 64/76 z obrębu 6-15-01 położonej przy ul. Księcia Bolesława

Warszawa, 20 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.110.2021.AMA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 2 grudnia 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie wydało decyzję sygn. akt KOC 4893/Ar/21 uchylającą decyzję Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 113/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, drogą wewnętrzną dojazdową do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych  i niezbędnej infrastruktury technicznej, na części działki ewidencyjnej nr 64/76 z obrębu 6-15-01 położonej w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Od decyzji skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57.

Wpis sądowy od sprzeciwu wynosi 100 zł (w sprawach warunków zabudowy na podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2193). Stronie, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, może być przyznane prawo pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sadowych w całości lub w części oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego, doradcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy wolny jest od opłat sądowych.

Decyzję SKO sygn. akt KOC 4893/Ar/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

Zgodnie z art. 49b § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Informacje:

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub e-mail.

Wniosek o odpis ww. decyzji należy składać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zostało umieszczone na: Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo w dniu 20 grudnia 2021 r.

Osoba do kontaktu: Anna Malinowska, e-mail: amalinowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 48.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

dla Dzielnicy Bemowo