null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 30 września 2020 r. r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.65.2020.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że postanowieniem nr 365/2020 z dnia 30 września 2020 r. zostało zawieszone z urzędu  do dnia 2 września 2021 r. postępowanie w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 110 kV na działkach nr ew.: cz. 14/6, 14/8, cz. 12/4 z obrębu 6-13-05 przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Na postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Informacje:

Ewentualne zażalenie na postanowienie należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13 .

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.65.2020.JKO_30-09-2020