null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego w urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących przy ul. Dywizjonu 303

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego w urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących przy ul. Dywizjonu 303

Warszawa, 18 marca 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.8.2024.MBO

(12.MBO.UD-I-WAB)

l.dz. 489 ePUAP/36049/24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że 15 marca 2024 r. z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wydane zostało Postanowienie nr 146/BEM/PU/2024 o zawieszeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki Catalina Investment sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, złożony 8 lutego 2024 r., skorygowany i uzupełniony 13 lutego 2024 r., w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na działkach ew. nr 58 i 59
z obrębu 6-11-02, położonych przy ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (tj. działka ew. nr 63/2 z obrębu 6-11-02).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. Postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub e-mail.

Zgodnie z art. 103 K.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zainteresowanym Stronom postępowania służy prawo do wniesienia zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-dni od dnia jej doręczenia.

Postanowienie nr 146/BEM/PU/2024 z dnia 15 marca 2024 r. uważa się za doręczone po upływie
14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

Zgodnie z art. 49b § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. § 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 K.p.a., w związku z art. 144  K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje:

Obwieszczenie udostępniono w rejonie planowanej inwestycji oraz opublikowano na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy w dniu 18 marca 2024 r.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Wniosek o odpis ww. postanowienia bądź ewentualne zażalenia na postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Sprawę prowadzi:  Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa, tel. + 22/44 37749.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Urszula Kierzkowska

Burmistrz

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy