null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podejmującego z urzędu postępowanie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w rejonie ul. Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.17.2017.MBO (JKO)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że postanowieniem nr 199/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. zostało podjęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej średniego napięcia na działkach nr ew.: 9/8, 9/11, 9/12, 9/13, 9/2, 8/2, 16/1 z obrębu 6-13-02, działkach nr ew.: 9/7, 9/6, 6/1, 4/2, 3/2, 2/1, 1/1, 9/3 z obrębu 6-13-01, działkach nr ew.: 1/2, 1/1, 3/1, 2/1, 2/2 z obrębu 6-13-03 położonych przy ul. Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530). Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od postanowienia nr 199/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. nie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

informacje

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, jkochanowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 78 08, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

UD-I-WAB-B.6733.17.2017.MBO(JKO)