null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dywizjonu 303

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dywizjonu 303

Warszawa, 16 maja 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.8.2024.MBO

l.dz. 489/24; ePUAP/36049/24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo 13 maja 2024 r. wydane zostało postanowienie nr 239/BEM/PU/2024 o zawieszeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki Catalina Investment sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, złożony 8 lutego 2024 r., skorygowany i uzupełniony 13 lutego 2024 r., w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na działkach ew. nr: 58 i 59 z obrębu 6-11-02, położonych przy ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zainteresowanym Stronom postępowania służy prawo do wniesienia zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7-dni od dnia jej doręczenia.

Postanowienie nr 239/BEM/PU/2024 z 13 maja 2024 r.  uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

Zgodnie z art. 49b § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. § 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Informacje:

Wniosek o odpis ww. postanowienia bądź ewentualne zażalenia na postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje:

- w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,

- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,

- na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo,

- poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub e-mail.

Sprawę prowadzi:  Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa, tel. + 22/44 37749.

Z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo