null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

postanowienie nr 152/BEM/PU/2024 z 19 marca 2024 r. o zawieszeniu z urzędu do 16 lutego 2025 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń PLAY nr WAR1516F, (...) na cz. dz. ew. nr 64/95 i 61/15 z obrębu 6-15-01 w rejonie ulicy Księcia Bolesława 1/3

Warszawa, 19 marca 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.5.2024.ECZ    

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

zawiadamiam

że postanowieniem nr 152/BEM/PU/2024 z 19 marca 2024 r. zostało zawieszone z urzędu na okres 12 miesięcy tj. do 16 lutego 2025 r. postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń PLAY nr WAR1516F, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na cz. dz. ew. nr 64/95 i 61/15 z obrębu 6-15-01 położonych w rejonie ulicy Księcia Bolesława 1/3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie
Z wyżej wymienionym postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30).

Na postanowienie nr 152/BEM/PU/2024 z 19 marca 2024 r służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

informacja
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej 
- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy
- na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo,
- w rejonie miejsca realizacji inwestycji.
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu 
się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Ewentualne zażalenia na ww. postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Sprawę prowadzi: 
Ewa Czerwińska-Żelazek, e-mail:ewa.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 40

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo 
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem/