null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dywizjonu 303

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Dywizjonu 303

Warszawa, 16 maja 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.8.2024.MBO

l.dz. 489/24; ePUAP/36049/24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 t.j.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo 13 maja 2024 r. wydane zostało postanowienie nr 238/BEM/PU/2024  o podjęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki Catalina Investment sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, złożony 8 lutego 2024 r., skorygowany i uzupełniony 13 lutego 2024 r., w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na działkach ew. nr: 58 i 59 z obrębu 6-11-02, położonych przy ul. Dywizjonu 303 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Postanowienie nr 238/BEM/PU/2024 z 13 maja 2024 r.  uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49a Poza przypadkami, o których mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia § 2.

Informacje:

Wniosek o odpis ww. postanowienia należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje:

- w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy,

- na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,

- na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo,

- poprzez zamieszczenie obwieszczenia w rejonie miejsca realizacji inwestycji.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70, po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub e-mail.

Sprawę prowadzi:  Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa, tel. + 22/44 37749.

Z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo