null

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 344/2020 zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Szeligowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 23 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.75.2020.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że postanowieniem nr 344/2020 z dnia 23 września 2020 r. zostało zawieszone z urzędu  do dnia 9 września 2021 r. postępowanie w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN32/110-2xDN150/250 mm w związku z planowaną budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmującą etap 1 oraz budynki: A1, A2, B1, B2, B3 i B4 na działkach ew. nr: 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 7/7, 7/9, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 8/3, 8/4 i częściach działek ew. nr: 6/9, 7/6, 7/15, 8/2, 14/4 z obrębu 6-13-04 oraz częściach działek ew. nr 8/2, 16/1 z obrębu 6-13-02 położonych przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Na postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Informacje:

Ewentualne zażalenie na postanowienie należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 325 40 13 .

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.75.2020.JKO nr 344.2020