null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego budowy ul. Legendy na odcinku od ul. Drogomilskiej do ul. Kryształowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 16 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.57.2020.AMA                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z póź.zm.)

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr 147/2020 z dnia 4 września 2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. Legendy na odcinku od ul. Drogomilskiej  do ul. Kryształowej wraz z dojazdem do Przedszkola nr 98 oraz odwodnieniem  i oświetleniem ulicznym, na działkach ew. nr: 2/18 (cz.), 2/19 (cz.), 22/28 (cz.), 22/27, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/8 w obrębie 6-11-13  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443  77 50 , fax: +22/325 40 13, pok. 355a.     

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr 147/2020 z dnia 4 września 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.)

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.57.2020.AMA