null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w rejonie ulic: Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 24 lipca 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.17.2017.MBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-119/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia na działkach nr ew.: 9/8, 9/11, 9/12, 9/13, 9/2, 8/2, 16/1 z obrębu 6-13-02, działkach nr ew.: 9/7, 9/6, 6/1, 4/2, 3/2, 2/1, 1/1, 9/3 z obrębu 6-13-01, działkach nr ew.: 1/2, 1/1, 3/1, 2/1, 2/2 z obrębu 6-13-03 położonych przy ul. Szeligowskiej i Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, jkochanowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 78 08,

adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa 

dla Dzielnicy Bemowo