null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w rejonie ul. Waldorffa

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.41.2020.MTR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-143/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ew.: 63, 74 oraz na częściach działek ew. nr: 31/1, 76, 77/9 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie ul. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W trakcie postępowania organ otrzymał postanowienie oznacz. WZW.5151.208.2020.AKO wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzgadniające projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.    

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją i ww. postanowieniem można zapoznać się Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 352. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr L-143/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Truszkowska, e-mail: mtruszkowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki 

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.41.2020.MTR