null

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

nr L-40/2023 z dnia 9 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), spinającej dwa istniejące gazociągi w ulicy Ebro i w ul. Dostępnej w rejonie ulicy Telewizyjnej

Warszawa, 9 maja 2023 r. 

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.6.2023.MBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy decyzja nr L-40/2023 z dnia 9 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), DN 110 PE (spinającej dwa istniejące gazociągi w ulicy Ebro i w ul. Dostępnej) na częściach działek ew. nr: 197 i 212 z obrębu 6-08-03 oraz na części działki ew. nr 3 z obrębu 6-08-10, położonych w rejonie ulicy Telewizyjnej (na odcinku ul. Ebro i ul. Dostępna) oraz w ul. Dostępnej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 
W trakcie postępowania organ otrzymał postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 kwietnia 2023 r. znak WZWL.5152.91.2023.PC.

pouczenie
Z przedmiotową decyzją i postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/3254013. 
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji i postanowień możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.
Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L-40/2023 z dnia 9 maja 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni 
od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2022 r., poz. 2022 z późn. zm.).

informacja:
Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu 
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.
 
Sprawę prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, tel. + 22/44 37749.

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo