null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr L-173/2020 z dnia 29 września 2020r. dla inwestycji polegającej na budowie budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (o maks. ciśnieniu równym 0,5 MPa) o średnicy dn 63 i dn 40 i łącznej długości L=3476,0 m na częścia...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 29 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.53.2020.ATA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy decyzja nr L- 173/2020 z dnia 29 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (o maks. ciśnieniu równym 0,5 MPa) o średnicy dn 63 i dn 40 i łącznej długości L=3476,0 m na częściach działek ew. nr: 54/1, 54/3, 58/8, 58/9, 58/10, 58/11, 59/1, 59/3, 59/4, 59/5, 59/9, 59/10, 62, 71/1, 71/2, 72/3, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/16, 79, 86/19, 86/20, 86/22, 86/23, 86/24, 86/25, 90/1, 91/2, 100, 105, 112, 122/2, 122/3, 122/11, 122/15, 122/18, 122/20, 122/21, 122/22, 125/1, 131, 143, 144/2, 146 i 150 w obrębie 6-11-04 oraz częściach działek ew. nr: 16/9, 16/13, 16/16, 16/17, 16/18, 16/25, 16/28, 16/29, 16/30, 16/31, 16/32, 16/33, 16/34, 16/35, 16/37, 16/38, 18/1, 18/3, 18/6, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 20/4, 41/5, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10 i 55/1 w obrębie 6-11-06 położonych w rejonie i w pasach drogowych ulic: Kazubów, Bogatyńska, A. Bożka, Ziębicka, Zaborowska, Dębicka, Szlifierska, Kluczborska w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

pouczenie:

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 345

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr L-173/2020 z dnia 29 września 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

informacja:

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Dni przyjęć interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30

Sprawę prowadzi: Aleksandra Talacha, (+22) 443 76 99, e-mail: atalacha@um.warszawa.pl

 

6733_53_2020__L173_2020