null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Człuchowskiej, Okrętowej, Drzeworytników.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 1 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.44.2020.JKO                                         

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że została wydana z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-141/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Warszawie wraz z przebudową komory J-9/L-3a na dz. nr ew. 1 z obrębu 6-12-07, na częściach działek nr ew.: 1, 2, 85/17, 54/9, 54/10, 19, 18, 90, 83/24, 83/26, 84/10, 100, 101/1, 101/2, 85/2, 85/15 z obrębu 6-12-07 oraz części działki nr ew. 57/13 z obrębu 6-11-12 przy ul. Człuchowskiej, Okrętowej, Drzeworytników w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, jkochanowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 78 08,

adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.44.2020.JKO