null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Batalionów Chłopskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 9 września 2020 r.   

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.47.2020.MKA      

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

 zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L-159/2020 z dnia 9 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej na części działki ew. nr 7/2 z obrębu 6-13-02 położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury  i  Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,  pokój 355a. 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 

Decyzję nr L- 159/2020 z dnia 9 września 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania  należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa  Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Maciej Kapturkiewicz, mkapturkiewicz@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 47

Adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 355a.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.47.2020.MKA