null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią oraz zbiornikami retencyjnymi, osadnikiem, komorą zasuw, zasuwą odcinającą, separatorem substancji ropopochodnych na częściach działek ew. nr: 39/1, 39/2, 87, 123, 154, 212, 231, 269/3, 302, 301, 322 z obrębu 6-10-03 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa, 10 maja 2023 r.

Znak sprawy: UD-l-WAB-B.6733.4.2023.MBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.),

zawiadamiam

że wydana została z up. Prezydenta m.st. Warszawy, decyzja nr L-38/2023 z dnia 5 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłoczonej z przepompownią oraz zbiornikami retencyjnymi, osadnikiem, komorą zasuw, zasuwą odcinającą, separatorem substancji ropopochodnych na częściach działek ew. nr: 39/1, 39/2, 87, 123, 154, 212, 231, 269/3, 302, 301, 322 z obrębu 6-10-03, położonych w rejonie ulic: Einsteina, Ciołkowskiego, Siemienowicza, Arciszewskiego, Newtona, Mendelejewa, Pitagorasa, Dobrowolskiego oraz częściowo na stadionie
WAT w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie:
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax:+22/3254013.
Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt, w tym ww. decyzji i postanowień możliwe będzie po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.
Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 
Decyzję nr L-38/2023 z dnia 5 maja 2023 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego — Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

informacja:
Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo — adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st.
Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa.pl, tel. + 22/44 37749.

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo