null

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie fragmentów elektroenergetycznych sieci kablowej SN 15kV

Warszawa, 23 września 2022 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB.6733.9.2022.LST

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503),

ZAWIADAMIAM

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 116/2022 z dnia 23 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie fragmentów elektroenergetycznych sieci kablowej SN 15kV, na części działki ew. nr 23/7 z obrębu 6-12-05, położonej w rejonie ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 347. 
Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 
Decyzję nr L-116/2022 z dnia 23 września 2022 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm).

Informacja
Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Sprawę prowadzi: Łukasz Stęplewski, adres e-mail: lsteplewski@um.warszawa.pl, telefon: 
22-443-77-46, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 347.

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Łukasz Stęplewski
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bemowo