null

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

została wydana Decyzja nr 3/BEM/CP/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 125 PE w Słomianej na odcinku pomiędzy ul. Okrętową i ul. Drzeworytników w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Warszawa, 28 marca 2024 r. 

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.3.2024.ATA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 27 marca 2024 r. została wydana Decyzja nr 3/BEM/CP/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym lub powiatowym dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 125 PE, spinającej dwa istniejące gazociągi w pasach drogowych ulic kategorii gminnej – ul. Okrętowa oraz ul. Drzeworytników na częściach działek ewidencyjnych nr: 46/40, 64/3, 149/10 i 194 z obrębu 6-12-11 położonych w rejonie ulicy Słomianej na odcinku pomiędzy ul. Okrętową i ul. Drzeworytników w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie 
Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01 381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, pokój 345. 

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia. 
Ewentualne odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Decyzję nr 3/BEM/CP/2024 z 27 marca 2024 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Informacja
Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje w dniu 28 marca 2024 r. na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha (tel. 22 443 76 99, atalacha@um.warszawa.pl)

podpisano /-/
z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Michał Czerwiński
Kierownik Referatu Urbanistyki 
w Wydziale Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Bemowo